vdf

Conditions of sale

 

Vásárlási feltételek

1. Definíciók

E feltételekben a következő meghatározásokat tekintjük mérvadónak: az “eladó” alatt a termékek eladóját értjük; a “vevő” az a természetes vagy jogi személy, és örökösei, aki a termékeket megvásárolja; a “termékek” pedig azok a termékek, tételek, szolgáltatások és/vagy anyagok, melyeket az eladó a vevő számára gyárt, importál és/vagy szállít. A "szerződés" azt a szerződést jelenti, mely az eladó és a vevő közt jön létre azon termékek eladására, szállítására és átvételére, amit vagy az eladó vonatkozó számlája részletez, vagy más, közvetlen vagy közvetett módon tartalmaz, és amelyekért a vevő az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon kifizeti a termékek ellenértékét, melyektől eltérés kizárólag az eladó írásos beleegyezésével lehetséges. A szerződés az összes tranzakció lezárásáig érvényben marad.

2. Fizetés

Amennyiben előzetes írásbeli megegyezés nem történik, a termékek ellenértékének kifizetése vagy a termékek átvételekor, vagy azt megelőzően fizetendő, és kedvezmények érvényesítésére nincs lehetőség. A vonatkozó számla fizetési határidején (melyet vagy a számla tartalmaz, vagy írásbeli megegyezés született rá) túli fizetésért a jogszabályok által engedélyezett legmagasabb késedelmi kamatot számítjuk fel, egyéb rendelkezés hiányában annak az országnak a jegybanki éves alapkamata alapján számítva, ahol a vevő cégét bejegyezték. Minden fizetés a vevő kijelölt bankszámlájára kell, hogy történjen, olyan valutában és részletekben, melyet a vonatkozó számla tartalmaz.

3. Árak, illetékek és adók

Hacsak előzetes írásbeli megegyezés nem született, az eladó számláján található árak nettó árak, és nem tartalmazzák a csomagolási költségeket. Az árak a termékek – a rendelés napján érvényes - előállítási költségein, a munkadíjakon, a szállítási költségeken, illetékeken és vonatkozó szolgáltatások árain alapulnak. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a termékek árait, a fent részletezett tényezők áremelkedése esetén azoknak megfelelően emelje, vagy, nem kiszállított termékek esetén a vásárlás bizonyos részeit törölje. Az illetékek, adók, vámköltségek, és egyéb, a termékek eladásához kapcsolódó előírt költségek a vevőt terhelik, beleértve a normál, az expressz vagy túlméretes szállítás költségeit, valamint a biztosítási díjakat, hacsak ettől eltérő, előzetes írásbeli megegyezés nem született.

4. Szállítás

Az eladó vonatkozó számláján található szállítási határidő(k) indokolt mértékben változtathatók. A szállítás elfogadottnak minősül, ha azt egy általános, engedéllyel rendelkező logisztikai cég elvállalja. A termékekért történő felelősségvállalás azok kiszállításakor és átvételekor a vevőre száll. Amennyiben a szállítás vagy átvétel a vevő hibájából adódóan késik vagy meghiúsul, a veszteségekből származó költségek a vevőt terhelik. Amennyiben előzetes, írásbeli megállapodás nem született, minden szállításra vonatkozó költség, adó, és illeték a vevőt terheli.

5. Tulajdonjog visszatartása

A tulajdonjog akkor száll a vevőre, amikor az eladó a termékek teljes árát megkapta, valamint a vevő minden, az eladó felé esedékes rendkívüli költséget rendezett (ha volt ilyen). A vevő, az eladó kérése esetén, köteles a jogszabályi keretek közt megengedett mértékben minden óvintézkedést megtenni, hogy megvédje az eladó termékekre vonatkozó tulajdonjogát, valamint a vevő köteles a jelenlegi, vagy potenciális hitelezőit tájékoztatni az eladó termékekre és vonatkozó tulajdonjogáról. A vevő tudomásul veszi, hogy amíg a termékek tulajdonjoga át nem száll, addig köteles a termékeket bizalmi alapon, az eladó letéteményeiként kezelni, azokat biztonságos helyen, elkülönítve tárolni, állapotukat megőrizni, az eladó tulajdonjogát azokon, és a könyvelés során is egyértelműen feltüntetni. Az előzőek ellenére a vevő felhasználhatja a termékeket, vagy piaci áron, tisztességes üzletmenetben eladhatja őket egy harmadik félnek. Ilyen esetben a fenti üzletből származó haszon, legyen az a termékek tárolásából, felhasználásából vagy eladásából, a vevő tartozásának mértékéig az eladót illeti, míg a szerződésben illetve a vonatkozó számlán található árat a vevő teljes összegben meg nem fizeti.

6. Garancia

a) Az eladó garantálja, hogy az eladásra szánt, szabványos tűrésű termékek megfelelnek a leírásaiknak és részletezéseiknek, azok használata és tárolása az eladó által nyújtott használati utasítások és javaslatok alapján lehetséges.
b) Hacsak ide vonatkozó, kötelező törvény másként nem rendelkezik, , AZ ALÁBBI GARANCIA MINDEN MÁS GARANCIÁT FELÜLÍR, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL, MINDEN VONATKOZÓ ELADÓI GARANCIÁT, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁST, FELHASZNÁLÓI JAVASLATOT ÉS KÖTELEZETTSÉGET, MELYEK A VÁSÁRLÓRA RÓHATÓK, MELYEK KÖZÜL MIND EZENNEL ÉRVÉNYTELENNEK, CÁFOLTNAK ÉS KIZÁRTNAK TEKINTENDŐ. A VÁSÁRLÓ ELFOGADJA, HOGY A JELEN SZERZŐDÉSBEN NEM SZEREPLŐ GARANCIA NEM TEKINTHETŐ MÉRVADÓNAK, VAGY MÁS MÓDON KÖVETENDŐNEK, SEM A VÁSÁRLÓ, SEM ANNAK MEGBÍZOTTJAI ÁLTAL, ILLETVE, HOGY AZ ILYEN GARANCIA NEM ÉRVÉNYES. AZ ELADÓ JELEN SZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ TERMÉKEK ELADÁSI, HASZNÁLATI VAGY KEZELÉSI JOGAIT, FELELŐSSÉGÉT ÉS VONATKOZÓ KOCKÁZATVISELÉSI JOGAIT NEM RUHÁZZA ÁT MÁSRA, ÉS ILYEN ÁTRUHÁZÁST NEM IS TEKINT ÉRVÉNYESNEK. A GARANCIA NEM ÉRVÉNYES OLYAN TERMÉKEKRE, MELYEK BALESET, ELHANYAGOLTSÁG, VÁLTOZTATÁS, NEM MEGFELELŐ KEZELÉS, NEM MEGFELELŐ TÁROLÁS, NEM MEGFELELŐ KARBANTARTÁS VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL ADÓDÓAN MINŐSÉGROMLÁSNAK VOLTAK KITÉVE.

7. Felelősség

a) Hacsak az eladó a szállítás utáni 30 napon belül nem kap írásbeli megerősítést arról, hogy a termékek valamilyen okból kifolyólag nem felelnek meg a szerződésben foglaltaknak, a termékek a szerződés minden értelmében kiszállítottnak és elfogadottnak tekintendők. A vásárló ezek után nem mondhat le a termékekről és nem igényelhet kártérítést vagy egyéb kompenzációt nem megfelelőség, garanciasértés, vagy más indokból kifolyólag.
b) Ha a fentieknek megfelelően valamilyen reklamáció merül fel, a vásárló köteles az eladót tájékoztatni arról, hogy az eladó instrukcióinak megfelelően történt a termékek használata, karbantartása, valamint tárolása.
c) Hacsak vonatkozó, alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik, az eladó kötelezettségei reklamáció, illetve egyéb kármentesítési igény felmerülése után, a következők lehetnek: (i) a termékek cseréje, vagy hasonló termékek biztosítása; (ii) a termékek javítása vagy a javítási költségek megtérítése; vagy (iii) a vonatkozó számla alapján a termékek árának, vagy a hasonló termékek árának jóváírása, az eladó döntése alapján. A vevő elfogadja, hogy a fent részletezett jogorvoslaton kívül egyéb ellentételezésre nem jogosult, sem most, sem a jövőben, sem jogi, sem méltányossági alapon, beleértve minden veszteséget vagy kárt, mely közvetlenül vagy közvetetten a termékek megvásárlásából és/vagy használatából fakad, beleértve minden kárlehetőséget, termelékenység-csökkenést, nyereségvesztést, szerződésvesztést, illetve minden egyéb, közvetlen vagy közvetett, anyagi vagy nem anyagi kárt. Ha a vonatkozó jogszabályok alapján az eladó kötelezettségei a fentiektől eltérnek, az eladó által kifizethető maximum kártérítés nem lehet nagyobb, mint a vonatkozó számlán szereplő összeg.
d) A vásárló benyújthat kárigényt, saját, vagy megbízott, a vásárló helyett vagy a vásárlón keresztül működő harmadik fél részére, ez utóbbi lehet a vásárlótól teljesen független, de ide értendők a vásárlók alkalmazottai, felettesei, képviselői, valamint egyéb, kapcsolt személyek. A vásárló és ezen egyéb személyek elfogadják, hogy az eladónak semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen, amennyiben a káresemény a következő okokra, vagy okok egyikére vezethető vissza: az értékesített termékek tervezése, gyártása, használata, karbantartása, vagy szállítása. A vásárló felelőssége ilyen esetekben a 7(c) és 7 (d) alfejezetekben olvasható, és kiterjed az eladó és az eladó mindenkori örököseinek juttatásait, beleértve az eladó alkalmazottai, felettesei, képviselői, valamint egyéb, kapcsolt személyek. A hatályos jogszabályok értelmében a fentiek közül semmi nem lép érvénybe, hogy a kötelezettségek körét csökkentse, vagy azt megszűntesse, beleértve a haláleseteket, személyi sérülést, és tisztességtelen megtévesztéseket.
e) Valamennyi itt részletezett, eladó által vállalt garancia, jótállás vagy biztosíték csak és kizárólag a vásárló által foganatosítható, és az eladó nem tesz különbséget, hogy közvetlenül vagy közvetetten, szándékosan vagy akaratlanul a vásárlónak, más személynek, harmadik félnek, további vásárlónak vagy felhasználónak, a vásárló megbízottjának vagy alkalmazottjának tudható be a garanciális esemény.

8. Fizetésképtelenség

Amennyiben a vásárló az eladó hibájából fizetésképtelenné válik, vagy a vásárló és eladó közt szerződésszegés történik, illetve a szerződésszegés gyanúja felmerül, vagy ha a vásárló (i) fizetésképtelenné válik, (ii) összehívja a hitelezőit, (iii) a hitelezői számára előnyös lépéseket foganatosít, vagy ha (iv) csődeljárás, felszámolás, átszervezés, illetve leépítés történik a vásárló által, vagy ellen, az eladónak jogában áll: (1) elállni a vásárlóval kötött szerződéstől (a szóban forgó, valamint az összes többi szerződést is beleértve), anélkül, hogy a vásárlóval szembeni kármentesítési jogairól lemondana; (2) visszaigényelni a vásárló birtokában lévő termékeket, melyeknek a tulajdonjoga még nem szállt át a vásárlóra; (3) megtagadni minden további termék-kiszállítást; (4) minden e vásárlóval kötött szerződés(ek)ben foglalt költségek kifizetését igényelni; és/vagy (5) figyelmeztetés nélkül, a ki nem szállított termékek egészét, vagy egy részét nyilvános vagy magán-eljárásban értékesíteni, amely értékesítés vonatkozó költségeit, illetve egyéb felmerülő, az eladót ért veszteségeket a vásárló köteles megtéríteni.

9. Független szállítás

Minden egyes termék kiszállítása (anélkül, hogy az eladó 8. pontban foglalt jogait befolyásolná), külön szerződésnek tekintendő, így bármely szállítás elmaradása vagy elmulasztása nem érvényteleníti egyéb termékek kiszállítását és értékesítését.

10. Törlés

A részben, vagy egészben, a vásárló által megadott szempontok alapján gyártott speciális termékek gyártása nem megszakítható, hacsak erről előzetesen az eladó írásbeli engedélyt nem ad. Az eladó ilyen esetekben kártérítésre jogosult.

11. Átruházási tilalom

A vásárló semmilyen, e szerződésben foglalt joga vagy kötelezettsége nem ruházható át az eladó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

12. Vis major

Amennyiben az eladó a következő, vagy ezekhez hasonló, önhibáján kívüli okokból: lázadás, zavargások, háborús helyzet, terrortámadás, kalózkodás, letartóztatás, vagy egyéb, illetékes hatóságok által foganatosított feltartóztatás, tűzvész, árvíz, aszály, földrengés, munkaerőhiány képtelen a termékek, vagy azok egy részének a kiszállítására, az eladó kiszállítási kötelezettsége mindaddig felfüggesztésre kerül, míg a vis major helyzetért felelős ok meg nem szűnik. Amennyiben jelen szerződés bármely részének teljesítése a fent említett okok miatt több, mint 90 napon át késik, bármely fél elállhat a szerződéstől és lemondhat a kötelezettségeiről, amennyiben a vásárló elfogadja, hogy az eladó kiszállíthatja és értékesítheti a termékeket, ha erre a szerződésben foglalt keretek között lehetősége nyílik. Az eladót a fentiekben részletezett vis major helyzetekben semmilyen felelősség nem terheli, de kártalanítási igényt sem támaszthat.

13. Tanácsadás

Minden, e feltételekben, konkrétan vagy bennefoglalva rögzített intézkedés, tanács, javaslat, információ, segítségnyújtás vagy szolgáltatás az eladó részéről, mely a termékek használatára vagy alkalmazására vonatkozik, a vásárló által elfogadottnak tekintendő, és az eladó nem vállal felelősséget az ezek figyelmen kívül hagyásából származható károkért.

14. Teljes szerződés

Jelen szerződés tartalmazza és magába foglalja a teljes és kizárólagos, a termékek eladására vonatkozó általános szerződési feltételeket. Semmilyen, az itt részletezett termékek eladására vonatkozó, más dokumentumban foglalt vagy onnan idézett rendelkezés, javaslat, intézkedés vagy specifikáció sem tekinthető érvényesnek, beleértve az írásbeli rendeléseket, kéréseket vagy más, bármilyen féltől származó igényeket. Az eladó ilyen forrásokból származó kötelezettségeket, anyagi, vagy egyéb típusú felelősségvállalásokat érvénytelennek tekinti, A jelen szerződésben foglalt termékek immateriális tulajdonjogai az eladónál maradnak, beleértve a szabványos termékeket, illetve a vevő igényei és specifikációi alapján gyártott speciális termékeket is. A vevő tartózkodik e jogok, szabadalmak, védjegyek, címek és érdekeltségek megszegésétől, elvitatásától, vagy megkérdőjelezésétől, és ezekben másokat, konkrét vagy indirekt módon sem segít. A vevő nem közölheti, reklámozhatja vagy hozhatja nyilvánosságra a tényt, hogy az eladóval szerződést kötött, valamint nem használhatja az eladó nevét, az eladó termékeit és/vagy bármely más, az eladóval kapcsolatos információt vagy anyagot bármely reklám-anyagban, sajtótermékben, brossúrában vagy weboldalon az eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül. Jelen szerződés bármely rendelkezésétől történő eltérés vagy hatályon kívül helyezés csak akkor tekinthető érvényesnek és hatásosnak, ha az eladó erről előzetesen, írásban nyilatkozik. Az egyik fél által a másik fél nemteljesítéséről való lemondás nem tekinthető lemondásnak a későbbi, vagy egyéb nemteljesítésről.

15. . Törvény és választottbírósági eljárás

Jelen szerződést az eladó bejegyzési országának joghatósága és a nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) szabályozása szerint kell értelmezni és hatályosnak tekinteni. E szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) hatályos választottbírósági szabályzatának megfelelő eljárás útján rendezik. A választottbírósági eljárást az eladó székhelye szerinti országban kell tartani, ahogy azt az eladó saját belátása szerint határozza meg. A bírót az eladó és a vevő kölcsönösen jelöli ki 21 (huszonegy) napon belül, miután a felek bármelyike a választottbírósági eljárást írásban igényelte. Ha a választottbíró kinevezésével kapcsolatban nem sikerül megállapodásra jutni, az illetékes ICC nemzeti bizottság vezetője (az eladó székhelye szerinti országban, amennyiben nincs ilyen helyi bizottság az adott országban - az Egyesült Királyság ICC bizottsága (www.iccuk.net)) bármelyik fél kérésére választottbírót nevez ki, amely kérésről egy példányt a megkereső fél a másik félnek benyújt. Az ítélet az 1958-as New York-i Egyezménynek megfelelően végrehajtható, és az ítélet bármelyik bíróságon végrehajtható, amely a felek és / vagy a vagyonuk felett joghatósággal rendelkezik. A bírói eljárás díjait mindkét fél egyenlő arányban fizeti, kivéve, ha ettől a bíróság eltérő határozatot hoz. Ez a bírói rendelkezés fennmarad jelen szerződés bármely feltételének megszűnése után is, valamint független választottbírósági megállapodásnak minősül a vevő és az eladó között. Mindegyik fél vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy jelen szerződés alapján és / vagy az eladó termékeivel kapcsolatban egyéb módon végrehajtott minden tranzakció és / vagy cselekvés teljes mértékben átlátható és jogszerű módon történjen, és minden érintett hatóságnak megfelelő jelentést tegyen.

16. Irányítás és megfelelés

Mindegyik fél képviseli saját, és bármely képviselője nevében, hogy (i) mindenkor az összes vonatkozó szabálynak és rendeletnek, köztük a pénzmosás elleni intézkedéseknek, az adózási szabályoknak és a vámszabályoknak is szigorúan megfelel, valamint betart minden egyéb jogi és pénzügyi irányzatot és kötelezettséget, minden kereskedelmi korlátozást, nemzetközi szankciót és egyéb jogi kötelezettséget, amelyet az illetékes hatóságok időről időre előírnak. Felek vállalják továbbá, hogy (ii) egyikük sem ajánl fel, nem ígér, nem ad meg, nem engedélyez, nem kér vagy fogad el olyan intézkedést, amely közvetlenül vagy közvetetten kenőpénzt, jutalékot, vagy más nem megfelelő kifizetést, pénzmosást, vagy kirekesztést tartalmaz, illetve bármilyen indokolatlan előnyt ígér, ezzel bármely harmadik fél döntéshozatalára indokolatlan befolyást gyakorol. Felek vállalják továbbá, hogy nem módosítják, ferdítik, vagy rejtik el a pénzeszközök és termékek valódi eredetét, nem kerülik el a törvények, szankciók vagy egyéb hatósági határozatok alkalmazását, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak ehhez a szerződéshez vagy a felek egymás közötti együttműködéshez.